ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์      
  - ทต.หลุบ - ทต.เหนือ - ทต.ห้วยโพธิ์ - ทต.เหล่าใหญ่
  - อบต.กุดหว้า - ทต.กุงเก่า - ทต.กุดจิก - ทต.ดงสมบูรณ์
  - ทต.ท่าคันโท - ทต.นาตาล - อบต.ยางอู้ม - อบต.หนองบัว
  - ทต.บัวบาน - ทต.อิตื้อ - ทต.อุ่มเม่า - อบต.นาเชือก
  - อบต.คำสร้างเที่ยง - อบต.หนองช้าง - ทต.หนองกุงศรี - ทต.หนองหิน
  - อบต.โคกเครือ - อบต.คำใหญ่ - อบต.ทรายทอง - อบต.พิมูล
         
จังหวัดขอนแก่น      
  - ทต.โนนท่อน - ทต.สาวะถี - ทต.สำราญ - ทต.หนองตูม
  - อบต.ดอนหัน - อบต.บ้านฝาง - อบต.หนองโก - ทต.โนนสมบูรณ์
  - อบต.นางิ้ว - อบต.วังแสง - อบต.ห้วยแก - ทม.ชุมแพ
  - อบต.โนนสะอาด - อบต.หนองไผ่ - อบต.คูคำ - ทต.ซำสูง
  - อบต.วังชัย - ทต.โนนศิลา - อบต.บ้านไผ่ - ทต.โคกงาม
  - ทต.โนนฆ้อง - อบต.โนนสมบูรณ์ - ทต.สระแก้ว - ทต.พระบุ
  - ทต.พระยืน - อบต.หนองแวง - อบต.ลอมคอม - อบต.หนองมะเขือ
  - อบต.กุดขอนแก่น - อบต.นาหว้า - อบต.บ้านเรือ - อบต.หนองกุงเซิน
  - อบต.หนองกุงธนสาร - อบต.ท่าศาลา - อบต.โพนเพ็ก - อบต.โนนทอง
  - อบต.โนนสะอาด - อบต.เมืองเก่าพัฒนา - อบต.ซำยาง - ทต.วังเพิ่ม
  - อบต.สีชมพู - อบต.บ้านโคก - ทต.ดอนโมง - ทต.โนนทอง
  - ทต.หนองแก - อบต.โนนสะอาด - อบต.บ้านผือ - อบต.บ้านเม็ง
  - อบต.หนองเรือ - อบต.คึมชาด - อบต.วังหิน - อบต.หนองเม็ก
  - ทต.เขื่อนอุบลรัตน์ - ทต.โคกสูง    
         
จังหวัดชัยภูมิ      
  - อบต.กุดเลาะ - อบต.โนนทอง - อบต.บ้านบัว - อบต.หนองข่า
  - ทต.นาหนองทุ่ม - อบต.โคกมั่งงอย - อบต.บ้านโสก - ทต.คอนสาร
  - อบต.บ้านชวน - อบต.โคกสะอาด - ทต.หลวงศิริ  
         
จังหวัดนครพนม      
  - อบต.กุรุคุ - อบต.นาราชควาย - อบต.ดอนนางหงส์ - ทต.นาแก
  - อบต.คำพี้ - อบต.ดอนเตย - อบต.นาเข - อบต.นางัว
  - อบต.ไผ่ล้อม - อบต.หนองแวง    
         
จังหวัดบึงกาฬ      
  - อบต.คำนาดี - อบต.บึงกาฬ - อบต.ชัยพร - อบต.นาสวรรค์
  - อบจ.บึงกาฬ - อบต.บัวตูม - อบต.โนนสมบูรณ์ - ทต.โนนสว่าง
  - อบต.โป่งเปือย - อบต.หนองเลิง - อบต.หนองเดิ่น  
         
จังหวัดบุรีรัมย์      
  - ทต.คูเมือง - ทต.สตึก สถ.จ.บุรีรัมย์ - ทม.นางรอง
  - อบต.ประโคนชัย      
         
จังหวัดมหาสารคาม      
  - ทต.แวงน่าง - ทต.มิตรภาพ - อบต.แกดำ - อบต.โนนภิบาล
  - อบต.แก้งแก - อบต.หัวขวาง - ทต.โพนทอง - อบต.หนองเม็ก
  - อบต.หนองแสน      
         
จังหวัดมุกดาหาร      
  - สถ.จ.มุกดาหาร - ทต.คำชะอี - ทต.ดงหลวง - อบต.พังแดง
  - ทต.ชะโนด - อบต.โชคชัย - อบต.นาอุดม - อบต.ป่งขาม
         
จังหวัดยโสธร      
  - อบต.ดงแคนใหญ่ - อบต.สงเปือย    
         
จังหวัดร้อยเอ็ด      
  - อบต.ม่วงลาด - ทต.อุ่มเม้า - อบต.หนองพอก - อบต.โพธิ์ศรีสว่าง
         
จังหวัดเลย      
  สถ.จ.เลย - ทต.นาอ้อ - อบต.ชัยพฤกษ์ - อบต.เสี้ยว
  - ทต.เชียงคาน - อบต.นาซ่าว - อบต.บุฮม - อบต.นาพึง
  - ทต.นาแห้ว - อบต.ปากตม - อบต.หาดทรายขาว - อบต.ท่าสวรรค์
  - อบต.ท่าลี่ - อบต.น้ำแคม - อบต.หนองผือ - อบต.อาฮี
  - อบต.ปากชม - อบต.หาดคัมภีร์ - ทต.โนนปอแดง - อบต.โนนป่าซาง
  - อบต.ผาขาว - ทต.ภูกระดึง - อบต.ผานกเค้า - อบต.ศรีฐาน
  - อบต.ห้วยส้ม - อบต.ท่าศาลา - อบต.ปลาบ่า - อบต.ลาดค่าง
  - อบต.แก่งศรีภูมิ - อบต.หนองคัน - อบต.ห้วยสีเสียด - อบต.ผาน้อย
  - อบต.หนองหญ้าปล้อง - อบต.ปวนผุ - อบต.หนองหิน - ทต.เอราวัณ
  - ทต.ผาอินทร์แปลง - อบต.ทรัพย์ไพรวัลย์    
         
จังหวัดสกลนคร      
  - อบต.เหล่าโพนค้อ - ทต.บ้านต้าย - อบต.ทรายมูล - อบต.วัฒนา
         
จังหวัดสุรินทร์      
  - ทต.หมื่นศรี      
         
จังหวัดศรีสะเกษ      
  - อบต.ตะดอบ - อบต.โพนเขวา - อบต.หนองไผ่ - ทม.กันทรลักษ์
  - อบต.ขนุน - อบต.ชำ - ทต.แต้ - อบต.รังแร้ง
  - อบต.สังเม็ก - อบต.เสาธงชัย - อบต.ละทาย - อบต.สะเดาใหญ่
  - อบต.สำโรงตาเจ็น - ทต.กระหวัน - ทต.ขุนหาญ - ทต.โพธิ์กระสังข
  - อบต.ขุนหาญ - อบต.พราน - อบต.ภูฝ้าย - อบต.พิมาย
  - อบต.พิมายเหนือ - อบต.สวาย - อบต.หนองเชียงทูน - อบต.พยุห์
  - อบต.ผือใหญ่ - อบต.หนองม้า - อบต.ปราสาทเยอ - อบต.โคกตาล
  - อบต.ไพรพัฒนา - อบต.ละลม - อบต.ห้วยตามอญ - อบต.ห้วยตึ๊กชู
  - ทต.ยางชุมน้อย - อบต.บึงบอน - อบต.ธาตุ - อบต.กล้วยกว้าง
  - ทต.สระกำแพงใหญ่ - อบต.ขะยูง - อบต.โคกหล่าม - อบต.โพธิ์ชัย
  - อบต.รังแร้ง - อบต.หนองห้าง    
         
จังหวัดหนองคาย      
  - อบต.นาดี - อบต.นาทับไฮ - อบต.พระบาทนาสิงห์ - อบต.บ้านหม้อ
  - อบต.พานพร้าว      
         
จังหวัดหนองบัวลำภู      
  - สถ.จ.หนองบัวลำภู - ทต.หัวนา - อบต.บ้านพร้าว - ทต.ฝั่งแดง
  - อบต.กุดแห่ - ทต.นาเหล่า - อบต.นาเหล่า - อบต.เทพคีรี
  - อบต.วังปลาป้อม - ทต.กุดดู่ - อบต.นิคมพัฒนา - ทต.หนองเรือ
  - อบต.โคกใหญ่ - อบต.โนนเมือง - ทต.ยางหล่อ  
         
จังหวัดอุดรธานี      
  - ทต.ปะโค - อบต.เวียงคำ - อบต.แชแล - อบต.ตูมใต้
  - อบต.ค้อใหญ่ - ทต.โพนสูง - ทต.ทุ่งฝน - อบต.ทุ่งฝน
  - อบต.ทุ่งใหญ่ - อบต.นาทม - อบต.นาชุมแสง - อบต.หนองกุงศรี
  - อบต.เชียงหวาง - อบต.เตาไห - อบต.สุมเส้า - อบต.เขือน้ำ
  - อบต.บ้านขาว - อบต.หมูม่น - ทต.บ้านโปร่ง - ทต.แสงสว่าง
  - อบต.ทับกุง - ทต.บ้านเชียง - อบต.บ้านเชียง - อบต.บ้านยา
  - อบต.พังงู - อบต.สะแบง - อบต.หนองสระปลา  
         
จังหวัดอำนาจเจริญ      
  - ทต.ไก่คำ - ทต.นาหมอม้า - อบต.ดอนเมย - อบต.นาผือ
  - อบต.คึมใหญ่ - อบต.นาจิก - ทต.นาป่าแซง - อบต.นาหว้า
  - อบต.โคกกลาง - อบต.แมด - ทต.สามหนอง - อบต.นาเวียง
  - อบต.โพนทอง - อบต.เสนางคนิคม - อบต.หนองสามสี - อบต.หนองไฮ
         
         
ภาคกลาง      
จังหวัดชัยนาท      
  - อบต.กะบกเตี้ย      
         
จังหวัดนครนายก      
  - อบจ.นครนายก - อบต.หินตั้ง - อบต.ศรีนาวา - อบต.สาริกา
  - อบต.บ้านนา - อบต.บ้านพริก - อบต.ป่าขะ - อบต.พิกุลออก
  - ทต.เกาะหวาย - อบต.ชุมพล - อบต.บางปลากด - อบต.บางสมบูรณ์
  - อบต.โพธิ์แทน - อบต.องครักษ์    
         
จังหวัดนครปฐม      
  - อบต.สระพัฒนา - อบต.ท่าตำหนัก - อบต.บางแก้วฟ้า - อบต.วัดละมุด
  - อบต.นราภิรมย์ - อบต.บัวปากท่า - อบต.บางระกำ - อบต.บางหลวง
  - ทม.กระทุ่มล้ม - อบต.บางช้าง    
         
จังหวัดนนทบุรี      
  - ทต.ไทรม้า - อบต.บางไผ่ - ทต.ไทรน้อย - อบต.ทวีวัฒนา
  - อบต.ไทรใหญ่ - อบต.ราษฎร์นิยม - ทต.ศาลากลาง - อบต.มหาสวัสดิ์
  - อบต.บางคูรัด - อบต.บางบัวทอง - ทต.บ้านบางม่วง - อบต.บางแม่นาง
  - ทต.บางเลน - ทต.เสาธงหิน - อบต.คลองข่อย - อบต.บางพลับ
  - อบต.อ้อมเกร็ด      
         
จังหวัดปทุมธานี      
  - สถจ.ปทุมธานี - ทต.บ้านใหม่ - อบต.บางพูด - อบต.บ้านฉาง
  - อบต.คลองเจ็ด - ทต.คูขวาง - อบต.ระแหง - อบต.ลำไทร
  - อบต.ลำลูกกา - อบต.บึงคำพร้อย - อบต.บึงคอไห - ทต.บางเตย
  - ทต.สามโคก - อบต.คลองควาย - อบต.เชียงรากใหญ่ - อบต.บางโพธิ์เหนือ
  - อบต.บ้านงิ้ว - อบต.นพรัตน์ - อบต.บึงกาสาม - อบต.บึงชำอ้อ
  - อบต.ศาลาครุ - อบต.หนองสามวัง    
         
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
  - สถ.จ.พระนครศรีอยุธยา - อบต.คลองสระบัว - อบต.วัดตูม - ทต.ท่าเรือ
  - อบต.บ้านชุ้ง - อบต.เทพมงคล - ทต.ราชคาม - อบต.กระแชง
  - อบต.ไม้ตรา - อบต.สนามชัย - อบต.กบเจา - อบต.ทับน้ำ
  - อบต.บ้านลี่ - ทต.เชียงรากน้อย - ทต.พระอินทราชา - ทม.ผักไห่
  - อบต.ดอนลาน - ทต.ภาชี - อบต.โคกม่วง - อบต.ดอนหญ้านาง
  - อบต.บางนา - ทต.สามเมือง - อบต.คลองพระยาบันลือ - อบต.คู้สลอด
  - อบต.หลักชัย - ทต.ลำตาเสา - อบต.บ่อตาโล่ - อบต.พยอม
  - อบต.ลำไทร - ทต.บางนมโค - อบต.ดอนทอง - อบต.ธนู
  - อบต.บ้านหีบ - อบต.หนองน้ำส้ม    
         
จังหวัดพิษณุโลก      
  - อบต.บ้านกร่าง      
         
จังหวัดเพชรบูรณ์      
  - อบต.น้ำหนาว - ทต.นาเฉลียง    
         
จังหวัดสมุทรปราการ      
  สถ.จ.สมุทรปราการ - ทม.ปากน้ำสมุทรปราการ - ทต.ด่านสำโรง - ทต.บางเมือง
  - อบต.เทพารักษ์ - อบต.บางด้วน - อบต.บางโปรง - ทต.คลองด่าน
  - ทต.คลองสวน - ทต.บางบ่อ - อบต.คลองด่าน - อบต.บางเพรียง
  - อบต.บ้านระกาศ - อบต.เปร็ง - ทต.บางพลี - อบต.บางแก้ว
  - อบต.บางโฉลง - อบต.บางปลา - อบต.บางพลีใหญ่ - อบต.ราชาเทวะ
  - อบต.ศีรษะจรเข้น้อย - อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ - อบต.บางยอ - ทต.พระสมุทรเจดีย์
  - อบต.นาเกลือ - อบต.ในคลองบางปลากด    
         
จังหวัดสมุทรสงคราม      
  - ทต.บางนกแขวก - ทต.บางยี่รงค์ - อบต.กระดังงา - อบต.จอมปลวก
  - อบต.ดอนมะโนรา - อบต.โรงหีบ - อบต.บางแก้ว - อบต.แหลมใหญ่
  - อบต.แควอ้อม - อบต.บางแค - อบต.ปลายโพงพาง  
         
จังหวัดสมุทรสาคร      
  - สถ.จ.สมุทรสาคร - อบต.กาหลง - อบต.โคกขาม - อบต.ท่าทราย
  - อบต.นาโคก - อบต.บางน้ำจืด - อบต.บ้านบ่อ - ทน.อ้อมน้อย
  - ทต.ดอนไก่ดี - ทต.สวนหลวง - อบต.คลองมะเดื่อ - อบต.หนองนกไข่
  - อบต.คลองตัน - อบต.สวนส้ม - อบต.อำแพง  
         
จังหวัดสิงห์บุรี      
  - อบต.ชีน้ำร้าย      
         
จังหวัดสุโขทัย      
  - อบจ.สุโขทัย      
         
จังหวัดสุพรรณบุรี      
  สถ.จ.สุพรรณบุรี - อบต.รั้วใหญ่ - ทต.บ้านแหลม - อบต.องครักษ์
  - ทต.วังยาง - อบต.บางกระเบา - อบต.บ้านกร่าง - อบต.บางตะเคียน
  - อบต.บ้านช้าง - อบต.หัวโพธิ์    
         
จังหวัดสระบุรี      
  - อบต.ท่ามะปราง - อบต.ผึ้งรวง - อบต.เขาวง - อบต.ลำสมพุง
  - อบต.กุ่มหัก - อบต.โคกแย้ - อบต.ห้วยขมิ้น  
         
จังหวัดอ่างทอง      
  - อบต.จำปาหล่อ - อบต.โรงช้าง - อบต.อ่างแก้ว - ทต.ไผ่ดำพัฒนา
  - ทต.วิเศษไชยชาญ      
         
         
ภาคตะวันออก      
จังหวัดจันทบุรี      
  - อบต.พวา - อบต.มาบไพ - อบต.วังสรรพรส - อบต.คลองขุด
  - อบต.ตะกาดเง้า - อบต.บางสระเก้า - อบต.หนองชิ่ม  
         
จังหวัดฉะเชิงเทรา      
  - อบต.คลองหลวงแพ่ง - อบต.คลองอุดมชลจร - อบต.บางขวัญ - อบต.บางตีนเป็ด
  - อบต.บางไผ่ - อบต.บ้านใหม่ - อบต.หนามแดง - อบต.ก้อนแก้ว
  - อบต.คลองเขื่อน - อบต.บางเล่า - อบต.คลองตะเกรา - อบต.บางกระเจ็ด
  - อบต.สาวชะโงก - อบต.เสม็ดใต้ - อบต.บางน้ำเปรี้ยว - อบต.หมอนทอง
  - ทต.บางสมัคร - ทต.พิมพา - ทต.แสนภูดาษ - อบต.เขาดิน
  - อบต.บางเกลือ - อบต.หอมศีล - อบต.คลองขุด - อบต.เทพราช
  - อบต.สนามจันทร์ - อบต.หนองตีนนก - อบต.หนองไม้แก่น - อบต.หนองแหน
  - อบต.ดงน้อย - อบต.ท่ากระดาน - อบต.ลาดกระทิง  
         
จังหวัดชลบุรี      
  - สถ.จ.ชลบุรี - ทม.ชลบุรี - ทต.ดอนหัวฬ่อ - ทต.บางทราย
  - ทต.หนองไม้แดง - อบต.สำนักบก - ทม.ปรกฟ้า - ทต.เกาะสีชัง
  - อบต.บ่อทอง - ทม.บางละมุง - อบต.หนองอิรุณ - ทต.กุฎโง้ง
  - อบต.หนองขยาด - อบต.ทุ่งขวาง - อบต.หนองเหียง - อบต.บ้านเก่า
  - ทต.บางพระ - ทม.ศรีราชา - ทต.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ - ทม.อ่างศิลา
         
จังหวัดตราด      
  - อบต.เนินทราย - อบต.ประณีต - อบต.สะตอ  
         
จังหวัดปราจีนบุรี      
  - อบต.เนินหอม - อบต.บางกระเบา - อบต.บางเตย - อบต.หนองโพรง
  - อบต.ไผ่ชะเลือด      
         
จังหวัดระยอง      
  - สถจ.ระยอง - ทม.มาบตาพุด - ทต.ทับมา - ทม.บ้านฉาง
         
จังหวัดสระแก้ว      
  - อบต.ไทรเดี่ยว - ทต.บ้านใหม่หนองไทร    
         
         
ภาคตะวันตก      
จังหวัดกาญจนบุรี      
  - อบต.บ้านเก่า - อบต.วังด้ง - ทต.ลิ่นถิ่น - อบต.ชะแล
  - อบต.ปิล๊อก - อบต.หินดาด - อบต.ท่าตะคร้อ - ทม.ท่าเรือพระแท่น
  - ทต.ท่าไม้ - ทต.ลูกแก - ทต.ดอนเจดีย์ - ทต.หนองสาหร่าย
  - อบต.ดอนตาเพชร - ทต.หนองฝ้าย - อบต.หนองโสน - อบต.ท่ากระดาน
         
จังหวัดเพชรบุรี      
  - อบต.ยางหย่อง      
         
จังหวัดราชบุรี      
  - อบต.คูบัว - ทม.บ้านโป่ง - อบต.บ้านไร่ - อบต.พิกุลทอง
  - ทต.ด่านทับตะโก - อบต.รางบัว - ทต.บ้านไร่ - อบต.ดอนใหญ่
  - อบต.หัวโพ - อบต.หนองพันจันทร์ - ทต.ท่าผา - ทต.เบิกไพร
  - อบต.เขาขลุง - อบต.ดอนกระเบื้อง - อบต.นครชุมน - อบต.ปากแรต
  - อบต.หนองกบ - ทต.เขาขวาง - ทต.เจ็ดเสมียน - อบต.เขาชะงุ้ม
  - อบต.คลองตาคต - อบต.ธรรมเสน - ทต.วัดเพลง