คำแถลงนโยบาย
ของ
นายวิเชียร  กุ่มเกวียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย

********************************

 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
วันอังคาร ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

****************

 

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายวิเชียร  กุ่มเกวียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
วันอังคาร ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

****************

เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
 
ตามที่ได้มีการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย   ในวันที่ 4 สิงหาคม 2556  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 66 /๒๕๕6  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6  เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมรับรองผลการเลือกตั้ง โดยข้าพเจ้า นายวิเชียร  กุ่มเกวียน ได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
 
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริการส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ และ ใน วรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่า การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาฯทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้เลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว
 
บัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว จึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานของข้าพเจ้าต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย ๙ ด้าน ในการบริหารจัดการดังต่อไปนี้
 
1 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งออกเป็น

1.1  ถนน ภายในตำบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ระชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการตามความต้องการของการประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย พร้อมกันนั้นจะประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการจากหน่วยอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.2 ไฟฟ้า  บริการเรื่องกระแสไฟฟ้าต่อผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมไห้ได้อย่างทั่วถึงตามถนนสาธารณะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรในเวลากลางคืน     
1.3 แหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร และเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาจะบริหารจัดการให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งที่ดำเนินการเองและประสานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

 2. นโยบายด้านการศึกษา

2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย และระดับปฐมวัย ทั้งในด้านอาหารกลางวันอาหารเสริม (นม) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมบุคลากรผู้สอนแก่เด็กก่อนปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา ในระดับสูงต่อไป
2.2 ส่งเสริมด้านความรู้กลุ่มต่าง ๆ ที่จัดจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ       
2.3 ส่งเสริมด้านการอ่านหนังสือประจำหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน

3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

3.1 เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับท้องที่ ระดับท้องถิ่น ระดับประชาชนโดยทั่วไป     โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน หรือระดับตำบล แล้วแต่กรณี
3.2 ส่งเสริมประชาชนเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคมส่งเสริมการประชุมในการแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชน
3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานอย่างบูรณาการ ทั้งทางฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำกลุ่มต่าง ๆ 
3.4 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเมือง การปกครอง การบริหารงาน แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันสมควร

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

4.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบล
4.2 จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็ง        
4.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ   
4.4 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และแก้ปัญหาความยากจนในระดับหนึ่ง

5. นโยบายด้านสาธารณสุข

5.1 ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม.แต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
5.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว
5.3 สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข
5.4 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.หมู่บ้านอย่างทั่วถึง

6. นโยบายการกีฬา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

6.1 สนับสนุนการกีฬาของตำบลเชียงรากน้อยให้พัฒนาขึ้นในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับอำเภอ ทั้งอุปกรณ์การกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ในด้านของกีฬา
6.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายของแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
6.3 ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่าง ๆหรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมกิจกรรมสำคัญวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง
7.2 รณรงค์กำจัดขยะและการบริหารจัดการจัดเก็บ การทิ้ง อย่างเป็นระบบ
7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน
7.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
7.5 คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

8.1 สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือ
8.2 สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อหางบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
8.3 จัดงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ คนพิการ

9. นโยบายเรื่องอื่น ๆ

9.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นให้ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
9.2 จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล
9.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
9.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยเน้นการให้บริการ ความรวดเร็วถูกต้อง และโปร่งใส ตรวจสอบได้
9.5 การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมาได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนด และอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง 9 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในตำบลเชียงรากน้อย และการดำเนินงานตามนโยบาย  ที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผล ได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และ ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน ชุมชน พี่น้องประชาชน เป็นต้น
 
กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯ แห่งนี้ว่า จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย ให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก  กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ